Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden regelen de relaties tussen de klant (‘u’) en Begalev bvba (‘wij’). Door de webshop van Bioshop Klimop te gebruiken aanvaardt u dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn:

1. Verkoper:

De verkoper is Begalev bvba, met maatschappelijke zetel te B-3910 Neerpelt Boseind 25 en met BTW BE 0808957531

2. Aanbod en assortiment

Het assortiment is bestemd voor een normaal, niet commercieel gebruik door een consument. Een consument is: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.

Afbeeldingen van de producten zijn louter decoratief en kunnen elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Ondanks het feit dat de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld indien de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet actueel zou zijn.

Reservaties kunnen geweigerd worden wanneer wij veronderstellen dat ze geplaatst worden voor professionele doeleinden of commercieel gebruik. In geval van misbruik van de Bioshop Klimop webshop, of in geval van herhaaldelijk niet afhalen van uw reservatie, behouden wij ons het recht voor om toekomstige reservaties te weigeren dan wel te annuleren, uw account te blokkeren en/of andere maatregelen te nemen, teneinde onze rechten te vrijwaren.

Gekoelde produkten – diepvriesprodukten, verse groenten en fruit, kaas, brood worden nooit opgestuurd!  Staan op de webshop louter indicatief om het huidige aanbod ongeveer correct te kunnen weergeven!

3. Prijs

U betaalt de prijs die geldt op de dag van reservatie. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Promoties en kortingen waarop u recht hebt, zijn deze die gelden op de datum van het doorsturen van uw reservatie. U geniet enkel van de promoties, waardebonnen en kortingen die geldig zijn op de dag van het doorsturen van uw reservatie.

Prijzen verse groenten en fruit zijn indicatief en nooit bindend, veranderen dagelijks in de winkel.  

Het te betalen bedrag omvat de verkoopprijs van de geleverde producten, vermeerderd met een servicekost twv 2,50 euro.

De betaling is onderworpen aan de algemene voorwaarden, op het moment dat u de producten meeneemt of de betaling op onze rekening voor verzending heeft gedaan.

De Verzendkosten binnen België zijn 5,00 euro.  Naar Nederland 10,00 euro.

4. Aankoop

De koop komt pas tot stand wanneer u de producten betaalt en afhaalt of het vermelde bedrag gestort is op onze rekening: IBAN BE87 0688 9391 9994 en BIC GKCCBEBB.

5. Levering

Wij doen al het mogelijke om de door u gereserveerde producten tijdig te verzamelen afhankelijk van de beschikbare winkelstock. Indien de door u gereserveerde goederen niet in voorraad zijn stellen we u daarvan in kennis op het moment dat u uw reservatie komt afhalen.

Indien je gekozen hebt om je reservatie te komen afhalen in je Bioshop Klimop, zal je verwittigd worden wanneer het klaar staat.  Je dient dan de produkten binnen de 48 u af te halen in je Bioshop Klimop Boseind 25 3910 Neerpelt.  Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen van bederf of kwaliteitsvermindering of –afwijkingen van de koopwaar, ingeval van laattijdige afhaling. Reservaties die niet worden afgehaald, zonder tijdige kennisgeving, kunnen worden aangerekend en het voorwerp uitmaken van een aparte facturatie.

Indien je gekozen hebt voor verzending, zullen je goederen binnen de 48u verzonden worden na ontvangst van betaling.  Als er mogelijks een produkt niet voorradig is, wordt je gecontacteerd.

6. Herroepingsrecht

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien

7. Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar op volgende nummers en e-mailadressen, van 8u30 tot 18u30 van maandag tot en met zaterdag:
Tel.: 011/64.42.88
E-mail: info@bioshopklimop.be

8. Klachten

Klachten worden enkel aanvaard voor zover ze gemeld worden, uiterlijk de dag na afhaling. Voor verse en diepvriesproducten dienen klachten op het moment van afhaling te worden geformuleerd.

9. Privacy

Begalev bvba Bioshop Klimop maakt deel uit van de cvba Bioshop. Wij verbinden ons ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om u communicaties van Bioshop toe te sturen en/of om een correcte afhandeling van uw contract mogelijk te maken. Wil u ook communicaties via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Uw gegevens worden bewaard in onze klantenlijst en behandeld als strikt vertrouwelijke informatie. U kan ze op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of vragen dat we ze niet meer gebruiken, en u kan weigeren dat Bioshop uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen aan Bioshop Klimop tav Maarten Boseind 25 3910 Neerpelt

10. Internet

U bent bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Bioshop Klimop webshop nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook bent u bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. U aanvaardt dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige schade, door het gebruik van de Bioshop Klimop webshop, als gevolg van voormelde risico’s.

11. Algemene Bepalingen

Indien onverschillig welke bepaling van onderhavige voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het feit dat wij nalaten de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover we krachtens onderhavige voorwaarden beschikken en verhindert ons niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.

Wij behouden ons ten alle tijde het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Elke reservatie na een wijziging houdt een aanvaarding in van de nieuwe voorwaarden.

Het Belgisch recht is van toepassing met uitsluiting van de regels van het Internationaal Privaatrecht en het Weens Koopverdrag. Alleen de rechtbanken gevestigd te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.